InfoMil Perspectief | december 2015 | 13 Douwe Jonkers, projectleider STRONG Jonkers. ‘Omdat vergunningverlening voor mijnbouw een verantwoordelijkheid is van het Rijk, kunnen wij nu al aangeven waar de vergunningverlening wel of niet waarschijnlijk is.’ Terughoudend in keuzes Behalve voor mijnbouwactiviteiten wijst STRONG ook nationale grondwaterreserves aan, en de meest geschikte gebieden voor toekomstige drinkwatervoorziening. Afgezien van deze 2 onderwerpen, is STRONG volgens Jonkers terughoudend in het maken van keuzes. ‘Onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen is een belangrijk element in STRONG. We willen niet te snel besluiten dat zaken niet kunnen of gebieden reserveren voor functies omdat er mogelijk in de toekomst knelpunten kunnen ontstaan. Want de knelpunten die we nu signaleren, kunnen we misschien over 10 jaar oplossen met nieuwe technieken. STRONG maakt daarom alleen keuzes als die nu echt noodzakelijk zijn. Voor alle andere vraagstukken is het zinvoller periodiek een update van STRONG te maken. Daardoor kunnen we er ook steeds nieuwe technieken bij betrekken en veranderingen in vraag en aanbod opvangen.’ Klimaatontwikkeling Een belangrijk thema binnen het Programma Bodem en Ondergrond is de klimaatontwikkeling. Jonkers: ‘Er spelen voor wat betreſt de ondergrond allerlei ontwikkelingen rond dit thema. Bijvoorbeeld: kunnen wij voor droge periodes water opslaan in de ondergrond en bij natte periodes water in de ondergrond bergen? Ook bodemdaling is een belangrijk onderwerp waarop Nederland zich moet voorbereiden. Met het oppervlaktewater heeſt Nederland geleerd om mee te bewegen met het water. Datzelfde principe willen we ook op de ondergrond toepassen. We kunnen met technische ingrepen blijven bouwen op een dalende bodem, maar misschien is het handiger om de bodemdaling voor heel Nederland voor de komende tientallen jaren in kaart te brengen. Zodat we ons beter kunnen voorbereiden en onze wijze van bouwen hierop aanpassen. Dat kan ons veel geld besparen.’ STRONG in perspectief STRONG is onderdeel van het brede Programma Bodem en Ondergrond. Dat heeſt als doel: de ondergrondse ruimte ordenen, activiteiten op elkaar afstemmen en ervoor zorgen dat de ondergrond volwaardig wordt meegenomen bij de ruimtelijke ordening van de bovengrond. STRONG richt zich daarnaast op het maken van bestuurlijke afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over samenwerking bij het beheer van grondwater, aanleg van kabels en leidingen en toepassing van bodemenergie. Daarnaast is het Programma Bodem en Ondergrond bedoeld om meer kennis te ontwikkelen op het gebied van ruimtegebruik en de gevolgen van het gebruik voor de bodem en het grondwater. De expertise wordt ontwikkeld en verzameld in het kennis- en innovatieprogramma Bodem en Ondergrond. Binnen het programma past ook de Basisregistratie ondergrond waardoor alle informatie over de ondergrond, op één plek komt te staan. Rijkswaterstaat is op verschillende manieren betrokken bij de projecten rond het duurzaam gebruik van de ondergrond. Zo werkt Bodem+ in opdracht van het ministerie van IenM mee aan het maken van een handreiking voor verbreed gebiedsgericht grondwaterbeheer. Daarnaast faciliteert Bodem+ de decentrale overheden bij de uitvoering van bodemtaken. Volgens planning is STRONG medio 2016 klaar. Tot die tijd worden gesprekken gevoerd met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties over thematische en gebiedsspecifieke knelpunten. Pagina 12

Pagina 14

Interactieve internet folder, deze pdf of catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het bladerbaar maken van online vaktijdschriften.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication