Toekomstvisie 12 | InfoMil Perspectief | december 2015 Structuurvisie Ondergrond (STRONG): sterk staaltje toekomstdenken De drukte in de Nederlandse bodem neemt toe. Bovendien spelen er allerlei vragen omtrent het (toekomstig) gebruik van de ondergrond. Hoe wordt de drinkwatervoorziening veiliggesteld? Hoe gaat Nederland om met de winning van geothermie? Welke knelpunten zijn er te verwachten tussen functies? De ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ) werken daarom aan de Structuurvisie Ondergrond. Het doel: duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de Nederlandse ondergrond. EZ en IenM hebben hun eigen redenen om aan de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) te werken. EZ is bevoegd gezag als het gaat om de regelgeving en vergunningverlening rond mijnbouwactiviteiten, zoals gaswinning en CO2-opslag. Nu geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en vindt beoordeling plaats op basis van veiligheid en milieu. Omdat het gebruik van de ondergrond toeneemt, heeſt EZ behoeſte aan een instrument om ook op basis van ruimtelijke ordening een afweging te kunnen maken. STRONG biedt hiervoor het kader. IenM wil op zijn beurt meer inzicht verkrijgen in de ondergrond in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen het economisch belang van de ondergrond en de waarde ervan als kostbaar publiek goed dat bescherming nodig heeſt. STRONG gaat in op de verantwoordelijkheden die het Rijk heeſt voor activiteiten in de ondergrond, zoals mijnbouw en het reserveren van grondwater voor de drinkwatervoorziening uit diepe grondlagen in geval van grootschalige calamiteiten. Voor veel andere ondergrondse activiteiten, zoals gebiedsgericht grondwaterbeheer, waterwinning uit ondiepere lagen en de aanleg van kabels en leidingen zijn de decentrale overheden verantwoordelijk. Door het toenemend gebruik van de ondergrond en de verschillende verantwoordelijkheden is er een grote behoeſte aan bestuurlijke afstemming. STRONG wordt dan ook gemaakt in nauwe samenwerking met de andere overheden. Afwegingssystematiek als inspiratiebron Drukte in de ondergrond betekent mogelijke tegengestelde belangen. STRONG kijkt tot ongeveer 2040 en gaat in op de dilemma’s die er spelen als het gaat om het toekomstige gebruik van de ondergrond. Volgens Douwe Jonkers, projectleider STRONG van het ministerie van IenM, zoekt de visie een balans tussen beschermen en benutten. ‘STRONG valt binnen het Programma Bodem en Ondergrond (zie kader, red.). Daarin ontwikkelt het Rijk samen met de decentrale overheden een visie op het duurzaam, efficiënt en veilig gebruiken van de ondergrond. De uitgangspunten hiervan zijn vertaald in een afwegings systematiek die overheden bij dilemma’s kunnen gebruiken om tot een heldere besluitvorming te komen. In STRONG concretiseren wij visie en afwegingssystematiek. Veel provincies willen bijvoorbeeld de grondwatervoorraden beschermen, maar ook met geothermie aan de slag gaan. STRONG biedt informatie over of en hoe je beide kunt combineren en hoe je rekening kunt houden met nieuwe innovatieve technieken die in de toekomst beschikbaar komen. De decentrale overheden kunnen de geboden afwegingssystematiek zien als inspiratiebron. Zij zijn er niet aan gebonden, maar hebben wel de intentie uitgesproken dat ze ermee willen werken.’ STRONG past de afwegingssystematiek al concreet toe op de vraagstukken waar het Rijk voor verantwoordelijk is. Zo worden gebieden aangewezen die meer of juist minder kansrijk zijn voor mijnbouwactiviteiten. Daarmee heeſt STRONG een functie richting mijnbouwbedrijven, aldus Pagina 11

Pagina 13

Voor artikelen, online archief en lesmateriaal zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw boeken.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication